ޑިޕާޓްމެންޓްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންދަނީ މައިގަނޑު 9 ބަޔަކަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 6 ޑިޕާޓްމެންޓާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސީދާ ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ 3 ސެކްޝަނެވެ.