އިސްތިރާތީޖީ އަމަލީ ތަދުބީރު

ނަންބަރު އޭރިޔާ ލަންޑުދަންޑި އަމާޒު އިސްތިރާތީޖީ މަސައްކަތް ޒިންމާވާފަރާތް އަހަރުތައް
1 ސަލާމަތާއި އާންމު ރައްކާތެރިކަން އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަކީ ކުށްކުރާ މާހައުލަކުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން. ޓާގެޓް 1 - 1: 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު ތަޢާރަފް ކުރެވުން. ސްޓްރެޓެޖީ 1.1: ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒު ކުރުން. ހަރަކާތް 1.1.1: ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނުގައި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ޑްރާފްޓް ކޮށް ގެޒެޓުކުރުން. ލީގަލް ސެކްޝަން 2021
2 ސަލާމަތާއި އާންމު ރައްކާތެރިކަން އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަކީ ކުށްކުރާ މާހައުލަކުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން. ޓާގެޓް 1.2: 2022 ގެ ނިޔަލަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ ފެންވަރަށްއެތަން ބިނާ ކުރުން. ސްޓްރެޓެޖީ 1.1: ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒު ކުރުން. ކުޑަކުދިން ކުށްވެރިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން. ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެކްޝަން. 2021، 2022
3 ސަލާމަތާއި އާންމު ރައްކާތެރިކަން އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަކީ ކުށްކުރާ މާހައުލަކުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން. ޓާގެޓް 1.3: 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނުގެ 15 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކުރުން. ސްޓްރެޓެޖީ 1.1: ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒު ކުރުން. އެކްޝަން 1.1.3: ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ގެޒެޓްކުރުމަށް ހޯމް ސެކްޓަރގެ އޮފީސްތައް ފިޔަވައި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނުގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން. ލީގަލް ސެކްޝަން 2021
4 ސަލާމަތާއި އާންމު ރައްކާތެރިކަން އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަކީ ކުށްކުރާ މާހައުލަކުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން. ޓާގެޓް 1.4: 2021 އާއި 2025 އާ ދެމެދު ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެންނަ ކުދިންގެ އަދަދު އަހަރަކު %20 އިތުރުކުރުން. ސްޓްރެޓެޖީ 1.1: ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒު ކުރުން. އެކްޝަން 1.1.4: ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޕޯޓްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. ލީގަލް ސެކްޝަން 2021، 2022، 2023، 2024، 2025