އިބްރާހީމް ރަޝިދު ޔޫސުފް

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ތައާރަފް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ "ޕްރޮގްރާމް އެންޑް އެލް.ޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް" ގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން" ގެ އެންމެހައި ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއަރޒް ޙަސަން ޝުޖާޢުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުން.