ފާތިމަތު އިނާޝާ

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ތައާރަފް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ "ކޯރޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޑިޕަރޓްމަންޓް" ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ސެކްޝަން" ގެ އެންމެހައި ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއަރޒް ޙަސަން ޝުޖާޢުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުން.