އަރުޝަދު އަޝްރަފް

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ތައާރަފް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ "ޕްރޮގްރާމް އެންޑް އެލް.ޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް" ގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޕްރޮގްރާމް އެންޑް އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން" ގެ އެންމެހައި ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއަރޒް ޙަސަން ޝުޖާޢުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުން.