އަލީޝާ ޢަލީ

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ތައާރަފް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ "މޮނިޓަރިންގ، ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޕީސް ޑިޕާޓްމަންޓް" ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން" ގެ އެންމެހައި ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއަރޒް ޢަލީ ނަޛީރުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުން.