އަބޫބަކުރު ޢަބްދުލްކަރީމް

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު

ތައާރަފް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ "ކޯރޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޑިޕަރޓްމަންޓް" ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޕްރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން" އާއި "އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން" ގެ އެންމެހައި ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއަރޒް ޙަސަން ޝުޖާޢުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓަވުން.