އަޝްރަފް ޢަލީ

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު

ތައާރަފް

އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ ދިވެހިބަހުގެ ޑިގުރީ ހާސިލުކުރެއްވީ 2009ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން 2016ވަނަ އަހަރު ބަހާއި ސަގާފަތުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރ ޑީގުރީ ހާސިލްކުރެއްވިއެވެ.

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ " ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން"، "ޕެޓްރިއޮޓިކް އެންޑް ސިވިކް ޔުނިޓް" އަދި "ޕަބްލިކް ޑިސްކޯސް ޔުނިޓް" ގެ އެންމެހައި ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއަރޒް ޙަސަން ޝުޖާޢުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުން.