ހަސަން ސުޖާއު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް

ތައާރަފް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް އެލްޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓަވާ އެންމެ އިސްބޭފުޅަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ޙަސަން ޝުޖާއު އެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު އިންޓާނަލް ޑިޕާޓްމަންޓް ކަމަށްވާ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގައި ހިމެނެނީ ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ބަޖެޓާއި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމެންމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ބަލަހައްޓަވާ އެންމެ އިސްބޭފުޅަކީ ހަސަން ޝުޖާއު އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ފާހަގަ ކުރާ އެކިއެކި މުނާސަބާތައް ފާހަގަ ކުރުމާއި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިނިސްޓްރީ ހިންގާ އެކިއެކި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ބަލަހައްޓަވާ އެންމެ އިސްބޭފުޅަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއަރޒް ޙަސަން ޝުޖާއު އެވެ.