ނިޝާނާ ޙަސަން

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

ތައާރަފް

ނިޝާނާ ޙަސަން އަކީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓް އިންގްލޭންޑުން ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން އެލް.އެލް.ބީ (އޮނަރސް) ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ "ޕޮލިސީ އެންޑް ލީގަލް ޑިޕަރޓްމަންޓް" ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ލީގަލް ސެކްޝަން"ގެ އެންމެހައި ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމްއެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސާގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުން.