ހަފްސީ އަބްދުﷲ

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

ތައާރަފް

ޙަފްޞީ ޢަބްދުﷲ ވަނީ ޖަރނަލިޒަމް އެންޑް މިޑިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް އަދި އާރޓްސް އިން ޖަރނަލިޒަމްއިން ބެޗްލަރސް ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. 

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ "މީޑިއާ ޑިޕާރޓްމަންޓް" ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޕްރެސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ސެކްޝަން"ގެ އެންމެހައި ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޢަލީ ނަޛީރުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓެވުން.