މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް

ތައާރަފް

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ އިސް ހަރަކާތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާހިރު ޢީސަ އަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް އެކި ރޮނގުރޮނގުން ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ދާއިރާއާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންފަދަ ދާއިރާތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.