17-01-2023

ޑިރެކްޓަރ އީ.އެކްސް 1

މަގާމު: ޑިރެކްޓަރ 

މަގާމުގެ ނަންބަރު: J-309952

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

މަގާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ

މަގާމުގެ ރޭންކް: އީ.އެކްސް 1

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޑިރެކްޓަރ 

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް

މުސާރަ: 8835.00 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް: މަހަކު 2000.00 ރުފިޔާ