17-05-2023

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

 

 

މަގާމު: ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މަގާމުގެ ނަންބަރު: J-309934

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

މަގާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ

މަގާމުގެ ރޭންކް: އެމް.އެސް 2

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2 

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް

މުސާރަ: 6،295.00 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް: މަހަކު 2000.00 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %35 (މަހަކޫ)

އެޓޭޗްމަންޓްތައް