17-05-2023

ޑިރެކްޓަރ

 

 

މަގާމު: ޑިރެކްޓަރ 

މަގާމުގެ ނަންބަރު: J-309954

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

މަގާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ

މަގާމުގެ ރޭންކް: އީ.އެކްސް 1

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ 

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް

މުސާރަ: 8835.00 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް: މަހަކު 2000.00 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %35 (މަހަކު)

އެޓޭޗްމަންޓްތައް