18-04-2024

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ލުބުނާ އަދި އެންޓި ޓްރެފިކިންގ ޕާސަންސް އޮފީހާ ބައްދަލުކުރެއްވުން