18-04-2024

މިނިސްޓަރ ، މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން