15-04-2024

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ލުބުނާ އައިއެންއެލް އެންފޯސްމެންޓް ސައުތު އޭޝިައާ ރިޖަނަލް ޑައިރެކްޓަރއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން