25-01-2023

ޔޫ.އެން.އޯޑީ.ސީގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ އެންރިކޯ ބޮނިނެސޭނާ އާ މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރެއްވުން.