26-02-2023

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އުސް ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ މުހިއްމީ ޢިލްމީ ހުނަރުވެރި ޤާބިލް ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުން

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުރިހަމަކޮށް, ހަރުދަނާކޮށް އުސް ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއްމަސައްކަތަކީ އެކަމަށް އެކަށޭނެ ޢިލްމީ ހުނަރުވެރި ޤާބިލް ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢިމްރާން ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 2500 އަހަރުގެ ކުރިއަށް ރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް އެކިގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވަމުން އައިސް މިއަދު 2010 ން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހިންގަމުން މިދާ ނިޒާމަކީ އަދި ހަމަ ޅަފަތުގައި އޮތް ނިޒާމެއްކަމަށެވެ. އެނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެންމެ މުހިއްމީ ޢިލްމީ ހުނަރުވެރި ޤާބިލް ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިރޭ އަޅުގަނޑުމެން މިއިފްތިތާކުރާ މިއިލްމީ މުންނާރުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ބިންގާއެޅި މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. " މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 2010 ން ފެށިގެން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އުފެއްދީންސުރެ, ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެ މުވައްޒަފުންނާއި, ޤާބިލް ފަރުދުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދިޔަކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި މިވޭތުވެދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް 1574 ބައިވެރިން އެލްޖީއޭގެ ޓްރެއިނިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވެ ޓްރެއިންވެފައިވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިގެންދެވޭ އުޞޫލާ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވި ޤަބޫލުކުރެއްވުނު ކަމަށެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާ, އެއަހަރު ރަޖިސްޓްރީވެސް ކުރެވުނުކަމަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ފެށިތަނާ ދާދިގާތުގައި ކޮވިޑް19 ގެ އާލަމީ ވަބާއާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ފެށުން މިހާހިސާބަށް ލަސްވެގެން ދިޔައީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއާގުޅިގެން ލިބުނު މުއްދަތަކީ އިތުރަށް ތައްޔާރުވެ, ހަރުދަނާކޮށް, ފުރިހަމަކުރަން ހުރި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން ލިބުނު ފުރުޞަތެއްކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ވިސްނުންތައް ގެނެސް, އެކަމަށް އެކަށޭނަ ޤާބިލް މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުނުކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އޭގެ ސަބަބުން މުއައްސަސާގެ ވިޝަންއާއި މިޝަންއާއި, އެހެނިހެން ގޯލްސްތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޤާއިމްކުރެވި އެކަމަށްބޭނުންވާ ތަފާތު މާއްދާތައް އެކުލެވި, އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަ ތައްޔާރީއަކުން މިއަދު މިވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފަ. " މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އޭގެނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިންސްޓިޓިއުޓް އިފްތިތާހުކުރެވޭއިރު އެހެން މުއައްސަސާތަކާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެވިގެންދާކަމަށެވެ. އެއީ މިދިޔަ މުއްދަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުމުގެ ނަތީޖާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ވިދާޅުވީ މިހާރު މިފެށުނު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ނަތީޖާއަކީ އުފާވެރި ޒިންމާދާރު މުސްތަޤުބްލަކަށްޓަކައި އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބޭފުޅުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުންކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ގަވަރނިންގ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކޮށް, ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފަސޭހަމަކާއެކު އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެއް ތައްޔާރުކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެފުރުޞަތު އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ރާއްޖޭގައި ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ލާމަރުކަޒީ ސިފައެއްގައި އިޤްތިޞާދީ, އިޖުތިމާއީ ހަމަތައް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކޮށް ރަށްރަށުން ސިއްހަތާއި އިލްމްގެ މަގުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މިމުއައްސަސާގެތެރެއިންލާފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުފަހިކުރެވިގެންދާނެ. އާދެ މިބިންގަލަކީ މިފަދަގޮތަކަށް އެޅިގެންދާ މިފަދަ ޢިލްމީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބިންގާ. " މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެހެން އިލްމީ މުއައްސަސާތަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަތިވެރި ރާސްތާތަކަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށް ޔަޤީންކުރައްވާކަމަށެވެ. މުޖުތަމައެއް މަތިވެރިވެ ކުރިއަރާދަނީ އިލްމްގެ ނަތީޖާތައް ހާސިލްކުރުމުންކަމަށާއި, އެހެންވެ ދީނުގައި އިލްމް އުގެނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ވިދާޅުވީ އިންސާނާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވަނީ އީމާންކަމާއި އިލްކް އެކުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުންކަމަށެވެ.